Verdsarvrådet består av følgjande medlem:

Ivar Kvalen

Ordførar Luster kommune

Leiar

Trude Knutzen Knagenhjelm

Styreleiar Fortidsminneforeningen

Nestleiar

Elin Hauge

Luster kommune

Styremedlem

Natalia Antonia Golis

Vestland fylkeskommune

Styremedlem

Grete Bugge

Samarbeidsgruppa for grendelaga på Sørsida

Styremedlem

Per Jørgen Loen

Solvorn bygdelag

Styremedlem

Malén Røysum

Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane

Styremedlem

Verdsarvkoordinator er Verdsarvrådet sin skrivar

Verdsarvrådet har som målsetjing å vere ein viktig arena for diskusjon, rådgjeving og avklaring i saker som kan ha verknad for oppfølging av verdsarvstatusen som er tildelt Urnes stavkyrkje. Vidare skal rådet arbeide for ei positiv utvikling av omgjevnadane rundt Urnes stavkyrkje i tråd med intensjonen i innskrivinga, verdsarvkonvensjonen og Den europeiske landskapskonvensjon.

Verdsarvrådet utarbeider ein handlingsplan, som legger føring for verdsarvarbeidet og igangsetting av prosjekt, i regi av verdsarvkoordinator.

Sidan 2020 har verdsarvkoordinator vore tilsett i Luster kommune
Verdsarvkoordinator er Åslaug Hansegård: aslaug.hansegard@luster.kommune.no tlf. 90665882

Føl prosessen mot etablering av eit verdsarvsenter på Ornes her