Luster kommune satsar på å utvikle eit næringsliv som er framtidsretta. Kommunen har fleire verkemiddel i forhold til både det etablerte næringslivet og eventuelle nyetablerarar.
Skriv ein søknad som fortel om satsinga du planlegg. Snakk gjerne med næringssjef Olav Grov, tlf. 57 68 55 08, undervegs.

Lån og tilskot
Kommunen har eit eige næringsfond, og kan gjennom det gje både lån og tilskot.
Lån vert gitt til fysiske inveseringar: Bygg og utstyr. Låna kan gjevast med rente- og avdragsfri periode på inntil 3 år. Rentefoten er no 4%.
Tilskot vert gitt til utviklingstiltak slik som oppstarting, planlegging og prosjektering, undersøking, produktutvikling, marknadsundersøking og marknadsføring, samt opplæring /kompetanseoppbygging.

Nedanfor under fana skjema, finn du søknadskjema om støtte i næringsfondet.

Innovasjon Norge
Bedriftene i Luster kan og nytte Innovasjon Norge sitt verkemiddelapparat. Både tilskot og lån kan ytast til bedrifter i Luster frå Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan òg yte finansiering til tiltak med utgangspunkt i landbruksnæringa.

Luster kommune har og fleire støttetiltak i høve landbruket.