Søknadsfristar for tilskot:

20. januar: Produksjonstilskot  (søknad i det vanlege søknadsskjemaet)

20. januar: Avløysartilskot ved ferie og fritid

1. februar: Beitebruksmidlar - investeringsmidlar

1. mars: Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbrukets sitt kulturlandskap

1. mai: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

15.mai: Produksjonstilskot (fyrste registrering i nytt søknadsskjema) NB! gjeld kun 2017

 

20. august: Regionale miljøtilskot (RMP)

1. september: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. september: Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbrukets sitt kulturlandskap

1. oktober: Tilskot til drenering

15.oktober:  Produksjonstilskot (andre registrering i nytt søknadsskjema)

10. november: Tilskot til organisert beitebruk - driftstilskot

 

Statlege og regionale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Avløysartilskot ved sjukdom, fødsel mm

Investerings- og bedriftsutviklingstiltak i landbruket (IBU)–Innovasjon Norge

Tilskot til nærings –og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskot til vegar i skogbruket

Tilskot til drift i vanskeleg terreng

 

Kommunale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Tilskot til planlegging av driftsbygningar

Tilskot til nydyrking

Tilskot ved generasjonsskifte

Tilskot til kjøp av mjølkekvote

Tilskot til bærplanting

Tilskot til vatningsanlegg

Tilskot til hjortegjerde

Tilskot til utmarksgjerde

Tilskot til bygging av landbruksveg

Tilskot skogkultur og skogskjøtsel

Tilskot frå viltfondet

Tilskot frå fiskefondet

 

Erstatningsordningar:

15. juli: Erstatning for vinterskade på eng

31. oktober: Erstatning for avlingssvikt - avlingssvikt må meldes til kommunen i vekstsesongen.

1. november: Erstatning for sau drepe av freda rovvilt

 

Jakt og fiske – frister:

1. april: Godkjenning og endring av jaktvald

2 veker etter jaktslutt: Innlevering av «sett hjort» skjema og jaktrapport.