Brøyting

Strøing

Sommarvedlikehald

  • Dei kommunale vegane blir stilt til disposisjon for brukarane slik dei i ei kvar tid er
  • All ferdsel på kommunale vegar skjer på trafikkanten sitt ansvar
  • Føremålet med vegvedlikehaldet er fyrst og fremst å sikre framkost, ikkje å hindre uhell

Førespurnad om vegvedlikehald skal rettast til servicetorget, tlf. 57 68 55 00 på dagtid, og kommunal beredskapstelefon tlf. 48 10 21 20 utanom kontortid.