Luster kommune har ikkje eigedomsskatt på bustadeigedomar endå, men har innført eigedomsskatt på verk og bruk (kraftverk og produksjonsverksemder) . Skatteøret er 0,7% av ein fastsett takst på eigedomen.

Skatten vert utskriven i 2 terminar med forfall 15. april og 15. september.

 

Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i møte den 16. desember 2016:

  1. Kommunestyret vedtek at det i 2017 vert tilrettelagt for utskriving av eigedomsskatt i heile kommunen frå 2018, jfr. eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav a. Dette vert å innarbeide i økonomiplan for 2017 – 2020.
  2. Den alminnelege skattøre for eigedomsskatt i 2017 er 7 promille. Det vert i 2017 berre skrive ut skatt på verk og bruk.
  3. Ved utskriving av eigedomsskatt på bustadeigedommar frå 2018 skal Skatteetaten sitt formuesgrunnlag nyttast, jfr. eigedomsskattelova § 8c-1.
  4. Kommunestyret vedtek at gjeldande takstvedtekter  vert endra til takstvedtekter med sakkunnig nemnd. Rådmannen får fullmakt til å tilpasse vedtekter i samsvar med dette.

Meir informasjon om pkt. 3:
Informasjon om eigedomsskatt for bustadeigedomar som får taksten frå formuesgrunnlaget frå Skatteetaten.
NB! Følg med på på skatteoppgjeret som kjem i juni. Der finn du informasjon om formuesgrunnlaget som Skatteetaten legg til grunn for eigedomen din.