Reglane om motorferdsel i utmark

Dette har du lov til:
 • Du kan tinga leigekøyrar til  å utføra dei fleste typar transportoppdrag med scooter utan å søkjar. Leigekøyrarane har sjølvsagt visse retningsliner dei er forplikta til å fylgja.
 • Ferdsel i jordbruks- og skogbruksnæring. Her er næring eit nøkkelord. Om ein nyttar medhjelpar i jord- og skogbruk må det dreia seg om eit reelt arbeidsforhold som kan dokumenterast. Drift av utleigehytter, jakt, fangst, fiske og bærsanking vert ikkje rekna som jordbruksnæring i denne samanheng.
 • Transport av jaktutbyte frå elg- og hjortejakt. Gjeld traktor, ATV og andre køyrety, men har du tenkt å nytta helikopter må du søka.
 • Transport med snøscooter i samband med byggesak
 • Transport av ved frå eigen eigedom med snøscooter
 • Naudsynt transport til turistanlegg som ikkje har vegtilkomst, gjeld snøscooter
 • Underhengande transport med helikopter (gjeld ikkje ved landing).
 • For område som ligg utanfor vernegrensa til Hafslovatnet fuglefredingsområde, er det tillete å bruke båt med motor dersom båten ikkje har motor med større yting enn 10 HK/7,5 kW. Innanfor fuglefredingsområdet gjeld vernereglane
Dette kan du søkja om:
 • Motorferdselløyve for rørslehemma.
 • Løyve til frakt av materialar til reparasjon av hytter og sel i utmark.
 • Løyve knytt til utmarksnæring (anna enn landbruk)
 • Transport av ved med anna køyrety enn snøscooter (eller frå annan eigedom)
 • Gruppeturar for eldre eller rørslehemma etter gitte kriterie.
Me har ikkje høve å gje løyve til:
 • Transport opp for å køyra på ski ned att.
 • Turkøyring
 • Motorsport i utmark (krev reguleringsplan)
I verneområda er det strenge restriksjonar for motorferdsel, her treng du løyve frå vernestyresmakta i tillegg til kommunen. Då kan du senda oss den same søknaden som du sender nasjonalparkstyret, så slepp du å fylla ut skjemaet.
Hugs å søkja i god tid, særleg om det gjeld motorferdsel på barmark, for då må saka handsamst politisk. 
 
Ulovleg motorferdsel i utmark
Du kan varsla naturoppsynet, politiet eller kommunen dersom du er vitne til ulovleg motorferdsel i utmark.