AKTIVITETAR

Aktivitetane på dagsenteret kan bidra til å halda ved like dagliglivets funksjonar, auka trivsel og livskvalitet. Aktivitetar er knytt til årstidene, og interessene til brukarane som er på dagtilbodet

Når me får sansehagen vår ferdig vil den bli ein viktig del av tilbodet, då det er mange aktivitetar me kan drive med både inne og ute i tilknyting til hagen. Det kan vere såing av blomster og hausting av bær, grønsaker.

Me har ei lita trimøkt til musikk kvar dag.

 

SØKNAD OM DAGTILBOD

Du finn søknadsskjema nedanfor i fana skjema. Kontaktperson er fagleiar Margrete Søhoel Røneid telefon 57685804

Telefon til dagsenteret er 57685808

Personalet på dagtilbodet er samansett av personar med fagkompetanse innan demensomsorg.

 

LITTERATUR

www.aldringoghelse.no

Her finst det ein del temabøker/hefte som kan vere nyttige i kvardagen