Den Norske Kyrkja i Luster

I Luster kommune er det 11 kyrkjer og 1 kapell. Du kan lesa meir om dei under Meir informasjon.

Elles kan du sjå oversikt over gudstenester her.

Humanetisk forbund, Sogn og Fjordane

Det er Fylkesmannen som registrerer trus- og livssynssamfunn, handsamar søknader om tilskot og fører tilsyn med at trudoms- og livssynssamfunna si verksemd er i tråd med lov og forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for saker som gjeld kommunane sine tilskot.