Link til gjeldande reguleringsplanar

Slik finn du fram til reguleringsplanane

Over finn du link til kommunekart der alle reguleringsplanane i kommunen kan sjåast i sjølve kartløysinga.
Du må zoome inn til den staden du er interessert i, for planane vises ikkje på oversiktskartet.
Merk: Planane er lagt inn slik dei vart vedteke i kommunestyret. Det kan ha vore gjort mindre endringar og gitt dispensasjonar som ikkje kjem fram i planen du ser på kartet. For nyare planar finn du også føresegnene ved å trykke på den aktuelle planen. Tekniske problem gjer at dette ikkje fungerer på dei eldre planane våre enno. Ta kontakt dersom du ynskjer å få tilsendt planomtale og føresegner for eldre planar.

Reguleringsplanar er detaljerte planar med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader, for bestemte område i kommunen. Planane kan omfatte eit eller fleire formål. Det er to typar reguleringsplanar - områderegulering og detaljregulering. Områderegulering blir brukt av kommunen der det er behov for meir områdevise avklaringar av arealbruken. Den mest brukte reguleringsplantypen er detaljregulering.

Private aktørar har rett til å fremje framlegg til detaljregulering
Eit krav etter lova er at private aktørar og kommunen skal ha eit oppstartsmøte for å avklare problemstillingar knytt til planen og eventuelt behov for konsekvensutgreiing (KU). 

Plan og bygningslova

Reguleringsplanrettleiar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune (2011)

Reguleringsplanrettleiar frå KMD (2018)

Fargeoversikt for reguleringsplan (2018)