Alle som leiger bort jord skal ha ein skriftleg avtale på dette. Normalt er avtalen på 10 år. Skal den enkelte gardbrukar få stabile og gode driftstilhøve, slik at det er mogeleg å investere i eige føretak, er trygge og langsiktige leigeavtaler heilt avgjerande.

Les meir om jordleige og drift av jordbruksaral på Statsforvaltaren si side.

Sjå også vår omtale av driveplikt