Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) våren 2017

Søknadsfrist 1. mai

 • Tiltak som tek vare på eldre kulturlandskap:
  • Restaurering av stølshus, stølsmiljø, løer, steingardar, bakkemurar
  • Rydding av attgrodd slåtte- og beitemark
  • Restaurering av gamle ferdselsvegar
 • Tiltak som hindrar/ reduserer ureining
 • Tiltak for å ta vare på biologisk mangfald
 • Støtte til utarbeiding av skjøtselsplanar for spesielt verdifulle område

 

Tilskot til grøfting/ drenering

Fortløpande handsaming.

Kontakt: Åshild Ekrene tlf. 57 68 55 82

 

Tilskot til utsiktsrydding

Fortløpande handsaming.

Kontakt: Marianne Bugge tlf. 57 68 55 95

 

 

Tilskot til nærings- og miljøtiltak innafor skogbruket (NMSK)

 • Tilskot til planting etter hogst
 • Tilskot til suppleringsplanting
 • Kultivering av lauvskog på typiske lauvskogfelt i lågare høgdelag
 • Etterarbeid i plantefelta
 • Markriving på furumark

Kontakt: Arne Kristian Borger tlf. 57 68 55 00

 

Midlar frå kommunalt vilt- og fiskefond

 • Tilskot til inngjerding mot hjorteskade
 • Viltfremjande tiltak
 • Fiskefremjande tiltak

Fortløpande handsaming.

Kontakt: Inger Moe tlf. 57 68 55 84