Føremålet med planen er å legge til retta for nye bustader på Indre Hafslo, i samsvar med kommuneplanen sin arealdel. Aktuelle reguleringsføremål er bustader og LNF-område, jf. plan- og bygningslova § 12-5. Området er på om lag 7 daa, og er lokalisert på Vinda, Indre Hafslo.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune, v/planleggjar Nikolai Weum-Andersen, tlf. 41 66 86 39, e-post: nikolai.weum-andersen@luster.kommune.no

Innspel/merknader sendast her

ev.
Luster kommune v/plan, Postboks 77, 6866 Gaupne eller
e-post postmottak@luster.kommune.no innan 1. april 2022.