Hovudføremålet med reguleringsplanen er tilrettelegging for nytt / utvida bustadfelt i bakkane over sentrum. Planen omfattar også tidlegare regulert område i Marifjøra.

Planen skal utformast som ein detaljert reguleringsplan jf. PLBL §12-3.  Aktuelle reguleringsføremål jf. PLBL § 12-5 er: Bygningar og anlegg, Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur, Landbruksområde, Bruk og vern av sjø og vassdrag og Omsynssone – Faresoner.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune,
v/planleggjar Torunn Løne Vinje, tlf. 57 68 55 93, E-post: torunn.marie.lone.vinje@luster.kommune.no eller til

Karina Thorkelsen Kleven, tlf 57 68 55 86, e-post: karina.thorkelsen.kleven@luster.kommune.no

Send merknader/innspel her innan 14. mars 2022.

ev. sendast per epost: postmottak@luster.kommune.no 
eller post: Luster kommune, postboks 77, 6866 GAUPNE