Rentefrie lån gjennom næringsfondetFjøs.jpg

Til bruksutbygging i landbruket kan Luster kommune yta rentefritt lån på 20 % av godkjent kostnadsoverslag.

  • Nedre kostnadsgrense for å koma inn under ordninga er sett til kr 500 000.
  •  Låna er avdragsfrie i to år og skal deretter nedbetalast over dei 13 neste.
Det er ikkje eige søknadsskjema for ordninga.
 

Innovasjon Noreg sine ordningar

Innovasjon Noreg kan gje støtte til bruksutbygging i landbruket og til tilleggsnæringar med basis i landbruket. Det kan til dømes gjevast tilskot til nybygg eller utbetring av driftsbygningar, etablerartilskot, bedriftsutvikling, frukt og bær m.v.  Sjå nærare strategi for bruk av midlane i Handlingsplan 2017

Alle søknader skal gå gjennom kommunen.

 
Kontaktperson: Konstituert landbrukssjef Åshild Ekrene, tlf. 57 68 55 82.