Trafikktryggingsplan 2016-28 og handlingsplan syner kva for prioriterte tiltak som skal gjennomførast i gjeldande periode. Planen har vore ute til høyring og vart vedteken i kommunestyret 05.11.2015. Planen baserar seg på innkomne forslag frå innbyggjarar og lag og organisasjonar, og vert gjennomført av teknisk drift. Planane finn du nedanfor under fanekortet Planar.