Luster kommune har ein stolt naturarv som femner om alt frå frodig vestnorsk fjordlandskap med edellauvskogar, til det golde landskapet kring brear og tindar, mange på godt over 2000 meters høgd. Heile 14 verneområde ligg heilt eller delvis innanfor kommunegrensa, dette inkluderer tre nasjonalparkar, sju naturreservat, tre landskapsvernområde og eit fuglefredingsområde. I alt er 1435 km2 eller 52 % av kommunen sitt areal verna. Me har status som nasjonalparkkommune.

Medan dei store verneområda vert forvalta av kvar sine nasjonalparkstyre, er det kommunen som har ansvaret for dei mindre, dvs naturreservata og fuglefredingsområda.

Den norske allemannsretten gjev alle rett til å ferdast fritt i naturen, og i Luster er det massevis av merka turstiar, både i og utanfor verneområde. Me oppmodar deg til å bruka dei!

Dersom du har spørsmål knytt til verneområda, er du velkommen til å ta kontakt med oss på postmottak@luster.kommune.no eller på telefon 57 68 55 00.

Jostedalsbreen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark

Vigdalen landskapsvernområde

Mørkrisdalen landskapsvernområde

Jotunheimen nasjonalpark

Utladalen landskapsvernområde

Loi naturreservat

Luster allmenning naturreservat

Nigardsbreen naturreservat

Yngdalen naturreservat

Hafslovatnet fuglefredingsområde

Ytamo naturreservat

Bargarden naturreservat

Drægnsimorki-Yttrismorki naturrreservat

Statens Naturoppsyn (SNO) i Luster