Vatn

Luster kommune har 8 godkjenningspliktige vassverk, desse forsyner om lag 60% av innbyggjarane i kommunen. Dei er Hafslo vassverk, Gaupne vassverk, Skjolden vassverk, Dale vassverk, Gjerde vassverk, Høyheimsvik vassverk, Veitastrond kommunale vassverk og Jostedal vassverk.

I tillegg har kommunen tre vassverk, to i Fortun og eit på Breheimsenteret. Desse er ikkje godkjenningspliktige.

Avlaup

Luster kommune har om lag 57 800 meter avlaupsleidningar i kommunen. Utslepp skjer først og fremst i sjø på djupt vatn.
Det er i tillegg 6 kommunale avlaupsanlegg med utslepp til ferskvannsresipientar. 3 i Jostedalen, 1 på Indre Hafslo og 2 på Veitastrond.
Kommunen har vedlikehald og tilsyn med 30 pumpestasjonar i heile kommunen.

Tilknyting til vatn/avlaup

 

Prøvetaking private anlegg:

SognLab utfører kjemiske og mikrobiologiske laboratorieanalysar, prøvetaking og rådgiving innan områda drikkevatn, matvarer, vassdrag og avløpsvatn.