Luster kommune vil derfor ta for seg nokre hus i gongen, dette vil skje ved at ein går inn i dei einskilde husværa og tilfører fargestoff til kloakknettet. Me kontaktar direkte dersom/når det blir behov for tilkomst til dykkar husstand. Tidspunkt må tilpassast kvar einskild. Det vil starte opp testing no før jul, men testing vil mest truleg føregå over ein lengre tidsperiode.  

Utførande vil starte opp kanskje i slutten av denne veka eller neste veke. Sjå kart for aktuelt område.