Avlasting vert tildelt på grunnlag av individuell vurdering og blir gjeve ut i frå ulike behov og organiserast på ulik måte. Tenesta kan gjevast i eller utanfor heimen og skal gje eit forsvarleg tenestetilbod for omsorgsmottakaren.

Søk om avlasting på søknadsskjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen nedanfor.

Både familiemedlemmar eller andre omsorgsytarar kan søkje.

Søknaden må vera Luster kommune i hende innan 6 veker før avlastinga skal finna stad.

Spørsmål kan rettast til konsulent for mennesker med nedsatt funksjonsevne på tlf. 57 68 57 15