Følgjande vart i k.sak 66/15 valde som medlemer og varamedlemer på arbeidsgjevarsida i administrasjonsutvalet
2015-19.

Medlemer:

Varamedlemer:

Senterpartiet og V:
Ivar Kvalen, Sp

Marit Aakre Tennø, Sp

  1. Geir Paulsen
  2. Marianne Bugge
  3. Jon Ove Lomheim

Arbeiderpartiet:
Morten Vigdal

  1. Elin Hauge
  2. Gunn Beate Thorsnes Lefdal

Leiar: Ivar Kvalen, Sp

Nestleiar: Marit Aakre Tennø, Sp


Arbeidstakarrepresentantar:
Mary Karin Sagerøy              vara: Willy Vigdal
Svein Bjarne Steig                 vara: Nina Kristin Holen