Prosedyre - Barn som pårørande
Prosedyren gjeld alle tilsette som yter hjelp til vaksne i samband med psykisk sjukdom, rusmiddelavhengighet eller alvorleg somatisk sjukdom eller skade.
Sjå helsepersonelloven §10 a og §10 b og Barnekonvensjon, artikkel 3: «Barnets beste» og artikkel 39 «Om rett til hjelp»