Folkehelsearbeidet handlar om alt frå kvalitet i barnehage og skule, gode bu- og nærmiljø, økonomisk tryggleik, arbeidssituasjon til ytre miljø og helsefremmande arealplanlegging. Godt folkehelsearbeid er god samfunnsplanlegging.

Gjennom samhandlingsreforma har kommunen fått eit større ansvar for å legge til rette for eit framtidsretta folkehelsearbeid på tvers av kommunen sin organisasjon. Alle avdelingar og einingar har derfor eit ansvar for å fremme folkehelsa og utjevne sosiale helseforskjellar.

Lov om Folkehelse gjev eit nytt fundament til å styrke eit systematisk folkehelsearbeid i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid.

Dahlgren og Whiteheads figur som viser påvirkningsfaktorar for folkehelse

 

Folkehelseoversikt

I henhold til folkehelselov § 5 skal kommunen føre løpande tilsyn over folkehelsa. Det skal utarbeidast eit oversiktsdokument kvart 4. år. Oversikt over folkehelseutfordringar i den enkelte kommune skal danne grunnlag for strategiar, mål og tiltak forankra i plansystemet etter plan- og bygningslov.

 

Korleis er folkehelsa i Luster?

Folkehelseinstituttet utarbeidar årleg ein folkehelseprofil for alle kommunar i landet. Her får man ein peikepinn på korleis det står til. Profilen skal være eit bidrag på vegen til kommunale planar for betre folkehelse.

Sjå   Folkehelseprofil for Luster kommune

Folkehelsetiltak 
Kommunen skal sette i verk nødvendige tiltak for å møte kommunen sine folkehelseutfordringar, som tiltak knytt til oppvekst- og levekår, fysiske og sosiale miljø, befolkninga sine levevaner samt skader og ulykker.

Trygge lokalsamfunn

Folkehelseråd

Ungdata

Ungdata standardrapport kjønn

Aktivitetsoversikt i Luster

Godt folkehelsearbeid kan bli gjennomført når ein tek eit felles ansvar. Kommunen, innbyggarane, frivillige aktørar og næringslivet må arbeide saman.

Folkehelsekoordinator i Luster kommune
Britt Veum Hauge, e-post: britt.veum.hauge@luster.kommune.no
Tlf. 57685536