Me har fått, og kjem til å få, mange nye innbyggjarar frå andre land framover.  For at desse skal kunna finne ut kva som skjer Luster er det ekstra viktig at alle brukar Friskus.

Ulike institusjonar i kommunen, til dømes NAV og Flyktningtenesta, bruker Friskus aktivt for å informera om fritidsaktivitetar og liknande.