Etter plan- og bygningsloven § 12-4 er planen gjeldande frå kommunestyret sitt vedtak. Vedtaket blir kunngjort i lokal presse og kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland innan 3 veker frå kunngjeringa. Eventuell klage må sendast Luster kommune.

Vedtak, plankart og reviderte planførsegner ligg som vedlegg. Kommunen gjer merksam på at plankartet ikkje er justert i tråd med Statens Vegvesen pr. dags dato grunna datatrøbbel. Dette vert gjort ved fyrste høve, og i alle fall før saka vert oppdatert i kommunen si innsynsløysing.

Vedlegg:

Revisjon av detaljreguleringsplan for Botn bustadfelt - planid 2016004 

Botn- Plankart 15juni 2022 

Justert Planomtale_J09 - Botn