Vegar over 300 m har rett til tilskot. For alle vegar skal det trekkast frå 100 m pr. interessent før tilskotssummen vert utrekna. Tilskot vert gitt etter søknad der det skal gå fram lengde på vegen og talet interessentar. Som interessent vert rekna kvar eigedom (gbnr.) med heilårsbustad.

Kontaktperson: Terje Arild Kveane tlf. 57685720.

Heile reglementet for tilskotsordninga.