• Regulering av husleigesatsane følgjer husleigelova og er avgrensa til indeks, endring i KPI, med 1 mnd varsel dvs. 1,6 %  frå sep-20 til sep-21.
  • Betalingssatsane for alle bustader er inkl VAR (vatn, avløp, renovasjon). For omsorgsplassane er også straum inkludert i husleiga.
  • I omsorgsplassane er ein avskoren frå høve til å ordne mat sjølve. Matabonnement er difor rabattert.
  • Alle leigetakarar kan søkja om bustønad etter gjeldande reglar.
  • I husleigesummen ved eldresentra og omsorgsplassane inngår Get-abonnement og internett.
Betalingssatsar per månad:  2022
Husleige husvære med 1 bebuar *) 6 530
Husleige husvære med 2 bebuarar *) 7 950
Husleige omsorgsplassar med heildøgns tenester inkl. 4 måltid **) 10 870
Bustader psykiatri 6 368
Husleige Grandmo bustader (løpande avtalar) 6 185

*) Av dette kr 157 for Get-abonnement og internett.
**) I summen inngår: matabonnement  kr 4 200, Get-abonnement og internett  kr 157 og betaling for bosposar og toalettpapir kr 40. sum 4 398,- (Husleige 6 340,-)

Grandmo miljøteneste.

Anlegg er renovert/nybygt. Tilsaman 12 bueiningar.
Tidlegare leigetakarar får regulert sin avtale med indeks.

For nye avtalar er husleige sett til kr 7 000,- pr mnd.

Vask av tøy/omsorgsplass per månad:   2021
Privattøy 285
Tekstilar (handkle, sengetøy m.m.) 285