Føremålet med ordninga er å ha eit tilbod til dei som har transportbehov til utmarksområde jf. Motorferdselsforskrift §5 a), og samstundes halda omfanget av motorferdsel i utmarka lågt.

Fylgjande søkjarar vert prioriterte:

  • Søkjarar som har hatt slikt løyve før, og som har utført oppdraget i samsvar med vilkåra.
  • Søkjarar som kan visa til at løyve har betyding for eiga næring.
  • Søkjarar som allereie har snøskuter.

For søknadsskjema og meir informasjon her.

Søknaden kan og sendast
Luster kommune, postboks 77, 6868 Gaupne eller postmottak@luster.kommune.no

Frist: 10. oktober 2023

Kontaktperson:
Naturforvaltar Marte Meland, tlf. 901 87 957, marte.meland@luster.kommune.no