Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Private vegar - tilskot til vedlikehald. Søknadsfrist 1. mars

Vegar over 300 m har rett til tilskot. For alle vegar skal det trekkast frå 100 m pr. interessent før tilskots-summen vert utrekna. Tilskot vert gitt etter søknad der det skal gå fram lengde på vegen og talet interessentar. Som interessent vert rekna kvar eigedom (gbnr.) med heilårsbustad.
Dei som fekk tilskot til vedlikehald i fjor treng ikkje å søkje på nytt, men pliktar å melda endringar i tal meter eller interessentar.
Kontaktperson: Terje Arild Kveane, tlf. 57685720.

Nye bustadtomtar for sal

Luster kommune har følgjande bustadtomter for sal.
Søknadsfrist: 09. februar 2018

Vedteken reguleringsplan for Botn, Hafslo PlanID 1426-2016004

Eventuell klage skal sendast skriftleg til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne innan 1. desember 2017. Klagen skal grunngjevast og innehalda opplysningar om kva tilknyting klagaren har til det regulerte området.

 

Sogn Motorsportsenter, kunngjering av vedtak

Luster kommunestyre har vedteke reguleringsplan for Sogn Motorsportsenter, Leirmoøygarden. Detaljregulering. Plan ID 1426-2015004. Vedteken i møte 21.09.2017, sak 44/17.

Kommuneplanen - samfunnsdelen 2017 - 2028

I samsvar med vedtak  i Luster formannskap / kommuneplannemnda  13.09.2017 vert framlegg til revidert samfunnsdel lagt ut til offentleg ettersyn. Ny frist for innspel er 06.11.2017.