Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Vedteken reguleringsplan for Botn, Hafslo PlanID 1426-2016004

Eventuell klage skal sendast skriftleg til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne innan 1. desember 2017. Klagen skal grunngjevast og innehalda opplysningar om kva tilknyting klagaren har til det regulerte området.

 

Sogn Motorsportsenter, kunngjering av vedtak

Luster kommunestyre har vedteke reguleringsplan for Sogn Motorsportsenter, Leirmoøygarden. Detaljregulering. Plan ID 1426-2015004. Vedteken i møte 21.09.2017, sak 44/17.

Kommuneplanen - samfunnsdelen 2017 - 2028

I samsvar med vedtak  i Luster formannskap / kommuneplannemnda  13.09.2017 vert framlegg til revidert samfunnsdel lagt ut til offentleg ettersyn. Ny frist for innspel er 06.11.2017.

Kulturpris/kulturstipend 2017

Fristen for nominasjon til årets kulturpris og søknad om kulturstipend er fredag 29. september.

Nytt grunnvassuttak Dale vassverk

Luster kommune ønskjer å ta i bruk nytt drikkevassuttak for Dale vassverk, lokalisert ved Dalsdalselvi.  I den samanheng er det søkt NVE om konsesjon til uttak av maks 20 m3/t. Høyringsfrist 23.06.17.