Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029 - Offentleg ettersyn

Luster formannskap/kommuneplannemnda har i møte 19.09.2018 18/86 gjort dette vedtaket:
I medhald av reglane i § 11-14   jf § 11-4, i plan- og bygningslova, vert framlegg til revidert arealdel lagt ut til offentleg ettersyn og oversendt overordna planfaglege mynde for vurdering.

Vigdalsvegen

Teknisk drift melder at arbeidet med rassikring i Vigdalsvegen er ferdig. Vegen er open att.

Det står att oppryddingsarbeid som blir gjennomført i løpet av 2 veker.

Utbyggingsavtale for Botn bustadfelt på Hafslo

Plan- og forvaltningsstyret vedtok i møte 25.06.2018 å leggje framlegg til utbyggingsavtale for Botn bustadfelt på Hafslo ut til offentleg ettersyn.
Utbyggingsavtalen er mellom Botn Eigedom AS og Luster kommune. Formålet med avtalen er å klargjere ansvar for planlegging, kostnadsfordeling og gjennomføring av utbygginga Botn bustadfelt. Avtalen klargjer og framtidige eigarar av areal og VVA anlegg.
Framlegget er lagt ut i Servicetorget på Rådhuset i Gaupne, Luster bibliotek på Pyramiden og på Spar Hafslo.

Spørsmål om utbyggingsavtalen kan rettast til Luster kommune, v/rådgjevar Jan Magne Svåi, tlf. 57 68 55 04, e-post: jan.magne.svai@luster.kommune.no

Utbygginsavtale

Plankart

Protokoll

Saksframlegg

Reguleringsplan Botn

Luster kommunestyre har i møte 14.06.2018, sak 34/18, vedteke reguleringsplan for Botn, Hafslo - Plan ID 1426-2016004. 

Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut på servicetorget på Rådhuset, på Spar Hafslo og på biblioteket i Gaupne. 

Reguleringsendring for gbnr. 87/2, Grandmo 6 i Gaupne. Plan-ID 2018002

Plan- og forvaltningsstyret vedtok i møte 05.06.2018 å leggje framlegg til reguleringsendring for gnr. 87, bnr. 2, Grandmo 6, i Gaupne ut til offentleg ettersyn. Planframlegget omfattar bustadeigedommen gbnr. 87/2 og inneber at det blir lagt til rette for bygging av 3 nye einebustader. Planframlegget er lagt ut i Servicetorget i Rådhuset i Gaupne og i Luster bibliotek på Pyramiden.