Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Spreiing av husdyrgjødsel - høyring av ny lokal forskrift

Statsforvaltaren har bede Luster og 17 andre kommunar på Vestlandet om å avvikle lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel eller oppdatere den eksisterande for å ta betre vare på utsette vassdrag. Plan- og forvaltningsutvalet i Luster har bede administrasjonen om å utarbeide ny lokal forskrift, og me sender difor forslag til ny forskrift ut på høyring. Høyringsfrist 1. april 2024.

Gjødselspreiing foto Norsk landbruksrådgiving

Melding om oppstart av detaljregulering Skjeret

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 melder Luster kommune om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skjeret, plan-ID 2022010. Frist for innspel til planarbeidet er fredag 1. mars 2024.

Skjeret planavgrensing

Detaljreguleringsplan Gaupnegrandane - offentleg ettersyn

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 16.11.23 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gaupnegrandane ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-14. Høyringsfrist fredag 9. februar 2024.

Gaupnegrandane kart med planavgrensing

Detaljreguleringsplan felt H1, Osen - offentleg ettersyn

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 16.11.2023 (sak PFU – 71/23) å legge forslag til detaljregulering for felt H1, Osen ved Åsetevatnet/Mørkrid, med føresegner, planomtale og ROS-analyse, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist 10.01.24.

Kartutsnitt Osen Felt 1
1