Kommunane skal bruke scenarioa i arbeidet med å lage ein strategi for bustad, arbeid, klima og transport. Her ligg både store utfordringar og store moglegheiter. Me håpar også innbyggjarane let seg inspirere til samtalar om samfunnsutvikling i lys av klimautfordringa. Korleis kan me legge til rette for positiv utvikling i kommunane og samstundes ta omsyn til klimautfordringa? Les og bli engasjert på lusterogsogndal2040.no