Kl. 10-14 blir det temamøte om oppvekst og barnevern, ungdomsarbeid og dialog med UK.
Frå kl. 14.00 blir det handsaming av kommunestyresaker.

På kommunestyret sitt møte er det mellom anna løysingsval for ny barnehage på Hafslo, søknad om tilskot til Dølaheimen i Jostedal, kommunedelplan for naturmangfald, val til styret i Lustrabadet, årsrapport Luster kommune og Lustrabadet.

Lenke til alle saksdokumenta.