Lokal forskrift om gebyr i medhald av Matrikkellova

Luster kommunestyre har i møte den 17.12.2009, ksaknr. 09/104 og i medhald av Matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) fastsett følgjande gebyr for kommunale pliktoppgåver og tenester etter lova:                                               

 

Pkt. Teneste Omfang Pris
1.1 Oppretting av matrikkeleining 1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn 0 -  500 m2  kr      
10 150
500 - 2000 m2  kr      
20 300
2000 - 20000 m2  kr         
1 450
over 20000 m2  kr      
44 950
1.2 Oppretting av punktfeste Med merking og måling i marka  kr      
10 150
Kontorforretning  kr         
5 800
1.3 Oppretting av anleggseiendom 0 - 750 m2 (BYA/fotavtrykk)  kr      
26 100
over 750 m2  kr         
1 450
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2  
1.4 Oppretting av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål > 0 m2  
1.5 Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn Sjå 1.1  
1.6 Oppretting av matrikkelenhet der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova Sjå 1.1  
1.7 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av same rekvirent Sjå 1.1  
1.8 Oppretting av grunneiendom med utsatt oppmålingsforretning Tillegg pr matrikkelenhet  kr         
5 800
6.2 Grensejustering 2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn 0 - 250 m2  kr         
8 700
 250 - 500 m2  kr      
13 050
 500 m2 gjeld pt. 2.4  kr      
17 400
2.2 Grensejustering av anleggseiendom 0 - 250 m3  kr      
11 600
 250 - 1000 m3  kr      
15 950
over 1000 m3 gjeld pt. 2.4  kr      
20 300
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2  
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn inntil 500 m2 sjå pt 2.1  
over 500 m2  kr         
1 450
inntil 1000 m3 sjå pt 2.2  
over 1000 m3  kr         
1 450
2.4 Grensejustering mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 6.2.3 Summen av delarealene /delvolumene  
2.5 Grensejustering av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova Sjå 2.1 og 2.2  
6.3 Arealoverføring (Utløyse dokumentavgift) 3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn 0 - 250 m2  kr      
10 150
 250 - 2000 m2  kr      
20 300
 2000 - 20000 m2  kr         
1 450
over 20000 m2  kr      
44 950
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom 0 - 250 m3  kr      
11 600
 250 - 500 m3  kr      
15 950
over 500 m3  kr         
1 450
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2  
3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn Areal omfang sjå pt 6.3.1  
1 - 5 Parseller   
over 5 Parseller   
3.4 Arealoverføring av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål > 0 m2  kr      
10 150
3.5 Arealoverføring mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 6.3.3 Summen av delarealene /delvolumene  
3.6 Arealoverføring av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova Sjå 3.1 og 3.2  
Pkt. Teneste Omfang  
6.4 Matrikkulering 4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Ml § 6b Sjå 1.1  
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)   kr         
5 800
4.2 Registrering av uregistrert jordsameige Ml § 6c Sjå 1.1  
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)   kr         
5 800
4.3 Matrikulering av saker med ekstern landmålar    kr         
4 350
6.5 Oppmåling 5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt)  Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 2.1 for same sak Intill 2 punkter eller 100m grenselengde  kr         
8 700
Øvrige punkt pr.stk eller påbegynt 100m  grenselengde  kr            
725
Klarlegging av rettar  kr         
8 700
5.2 Gebyr for kartlegging av landbruks-eiendommer og grunn til allmennyttige formål > 0 m2  
5.3 Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte) Sjå 5.1  
5.4 Privat grenseavtale Sjå 5.1  
Alternativt  kr         
4 350
6.6 Seksjonering 6.1 Saksbehandlingsgebyr Inklusiv synfaring inntil 4 seksjoner  kr      
13 050
Eksklusiv synfaring inntil 4 seksjoner  kr      
10 150
Utover 4 seksjoner  kr         
1 450
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon 0 - 50 m2  kr         
7 250
 50 - 250 m2  kr      
10 150
 250 - 2000 m2  kr      
18 850
over 2000 m2 - økning pr.påbegynt daa  kr         
1 450
6.3 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent Sjå 6.2  
6.7 Andre gebyr 7.1 Minstegebyr 1M  
7.2 Timepris   kr
1450
7.3 Utstede matrikkelbrev inntil 10 sider  kr             175
over 10 sider  kr             350
6.8 Anna 8.1 Avbroten forretning > Ferdig inkalla forretning  
> Ferdig avhalden forretning  
> Ferdig målt forretning  
> Ferdig utrekna forretning  
8.2 Overskridelse av frist 1 dag - 2 mnd  
> 2 mnd  
8.3 Urimeleg gebyr Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr.                                                                                                                                   Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.  
8.4 Betalingstidspunkt Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.  
8.5 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.  
8.6 Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18 For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 15. november til 1. april. Terrenget må være snø/is fritt.  
8.7 Prisendringar(framtidig) Satsane vert regulert i samsvar med Statens Kartverk sin prisindeks for kart- og oppmålingsarbeid