Ordførar Ivar Kvalen rosa skyttarlaget for innsatsen som er lagt ned, men peika samtidig på at dette anlegget legg også eit godt grunnlag for rekrutteringa framover. Heider vanka også til medlemar av laget, og ikkje meinst personar som har stått på i byggeperioden. Kristian Ovrid (18 år)  fekk gåve for stor innsats under dugnadsprosessen. Heidersdiplomet til 

Det Frivillige Skyttarvesenet vart gitt til f.v. Per Atle Fredheim, Jarle Ovrid og Arvid Skjerven.

Heiderspersonanem. gåve og diplom (hafslo skyttarlag).jpg

Foto: Erling Bjørnetun