Fysioterapitenesta er ein del av kommunen sitt helsetilbod når det gjeld førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade.

Fysioterapeuten gjer ei vurdering / undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapitenesta består av kommunalt tilsette fysioterapeutar og fysioterapeutar i privat praksis som har driftsavtale med kommunen.

Du treng ikkje tilvising frå lege for å gå til fysioterapeut. Alle over 16 år betalar eigenandel etter fastsett takstplakat.

Frikort-ordninga for helsetenester er forenkla frå 1.januar 2021. Dei to frikort-ordningane er blitt til ein ordning med felles eigenandelstak for alle tenestene. Eigenandelstak frikort for helsetenester i 2022 er på 2921. I oppteninga til frikort er det inkludert eigenandeler frå behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt. Det kan også gjelde enkelte andre behandlingar og legemiddel på blå resept.

Born frå 0-16 år og yrkesskada betalar ikkje eigenandel for fysioterapi.

Ved behov for fysioterapi tek du sjølv direkte kontakt med ein av fysioterapeutane i privat praksis. Fysioterapeutar med kommunal driftsavtale finn du på

  • Helsesenteret
  • Hafslo Fysioterapi
  • Friskhuset

Kommunalt tilsette fysioterapeutar finn du på helsestasjonen og på omsorgssentra. Tilsette fysioterapeutar prioriterer born og eldre med behov for fysioterapi på grunn av nedsett funksjonsevne, samt andre med meir samansette problemstillingar.

Oversikt fysioterapeutane

Fysioterapi brosjyre (2022)