Vedtak er gjort med heimel i plan- og bygninglova § 12-12.
 

Sjå vedtak om eigengodkjenning

Sjå dokumenta i saka 
 

Eventuelle klager på vedtaka må sendast skriftleg til Luster kommune, pb 77, 6866 Gaupne eller på epost til postmottak@luster.kommune.no innan 3 veker frå kunngjering.     

 

Tidlegare handsaming:

Offentleg ettersyn, høyringsfrist 25.08.23

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune har i møte 22.06.2023 (sak PFU-47/23) vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Eplehagen mikrohuslandsby ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlagt er saksutgreiing og saksdokument:

Eventuelle merknader må sendast Luster kommune innan 25. august 2023 på epost postmottak@luster.kommune.no