Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Turtagrø Panorama privat reguleringsplan   03.06.22  
Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 11.04.22    
Sandvik 76/2 reguleringsplan 01.04.22    
Lundshaugen II reguleringsplan 01.04.22    
Reguleringsplan Gaupnegrandane 26.03.22    

Kommunal plan for trafikktrygging

01.04.21 26.03.22  

Reguleringsplan Marifjøra – Marheim Plan-ID 2021003 

14.03.22    
Reguleringsendring for Botn, Hafslo 16.02.22    
Kommunal plan for vassforsyning 2022-2030   23.12.21  

Privat detaljreguleringsplan for Hundurane i Skjolden.
Plan-ID 2020012

  12.11.21 19.03.22
Oppheving av Reguleringsplan for Flatane bustadfelt
PlanID 2011007
  28.08.21 28.11.21
Privat detaljreguleringsplan for Hafslotun
Plan-ID 2021001
05.05.21 29.11.21  
Kommuneplan for naturmangfald 30.05.21    
Kommunal plan for trafikktrygging 01.04.21    
Reguleringsplan for Gjerde
Plan-ID 2013001

01.04.13

27.03.21 28.11.21
Buffersoneplan Verdsarven Urnes stavkyrkje   27.03.21  
Detaljreguleringsplan for Bruflat-Grandmo
Plan-ID 2020006
03.07.20 01.03.21 16.05.21
Kommuneplanen – samfunnsdelen 2021-2033 04.02.21 01.02.22  
Detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen
Plan-ID 2020011
11.01.21    
Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen

Plan-ID 2020008

05.10.20    
Reguleringsplan Bruflat bustadfelt med Øyagata
Plan-ID 2020007
13.07.20    
Privat detaljreguleringsplan for Jordbærhagen
Plan-ID: 2020009
09.08.20    

Privat reguleringsplan
Massedeponi Lie 

Plan-ID 2020005

25.04.20 20.08.21 28.11.21

Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004

18.12.20    

Privat reguleringsplan
Verdsarvssenter Ornes
Plan-ID 2020001

  17.03.21 22.01.22

Privat reguleringsplan Masseuttak Eide

Plan-ID 2020002

23.03.20 10.09.21 28.11.21
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg