Området, som er på om lag 5,6 daa, er avgrensa som vist på kartutsnittet nedanfor. Heile området er tidlegare regulert i 3 ulike reguleringsplanar.Aktuelle reguleringsføremål er, jf. § 12-5 i plan- og bygningslova:

  • Bygningar og anlegg: Toalettbygg og bustad.
  • Samferdselsanlegg: Veg, busshaldeplass, snuplass og parkeringsanlegg for buss
  • Landbruk: Jordbruk.

Planarbeidet blir starta opp  i samsvar med kommunen sitt planprogram.
Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune, v/plansjef Arne Ingjald Lerum, tlf: 57 68 55 07, E-post: arne.ingjald.lerum@luster.kommune.no.

Eventuelle innspel og/eller merknader kan sendast Luster kommune,
Rådhuset, 6868 Gaupne, innan 30. april 2016.