Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidd ny forskrift som tok til å gjelde 1. oktober 2016. Du kan søkje digitalt, men det er framleis mogleg å søkje på papirskjema. Digitalt søkjer du på https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser. Då brukar du eigen bank-id. Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe tlf. 915 05 515.

Det er mange som ikkje søkjer om å få dekka reisene sine. Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane skriv at berre 30% sender inn krav. Er det fordi det blir opplevd som vanskeleg å søkje?

Eldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og brukarutvalet for samhandlingsreforma i Luster har lenge vore opptekne av dette, og meiner at mange ikkje klarar å sende inn krav sjølve. Dei ynskjer gjerne at det blir tilbod om hjelp til dei som treng det.

Servicetorget vil hjelpe

Rådmannen i Luster har difor kome til at dei som treng hjelp kan kome innom på Servicetorget på rådhuset i Gaupne. Her vil me prøve å hjelpe dei som sender krav via papirskjema. Det er viktig at du har med deg dokumentasjon frå behandlar om du måtte ha følgje med deg.