Er du interessert i fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling. 
Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. 

Oversikt ledige stillingar

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. 

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Personvern:
Vi gjer merksam på at dei opplysningane du registrerar inn på den elektroniske søknaden vil bli liggande i vår database, slik at disse kan nyttast ved seinare anledningar.
Som søker kan du be om at vi slettar din brukar. Dette medfører at om du seinare skal søkje stilling hjå Luster kommune må du leggje inn dine data på nytt.

Politiattest/vandelsattest
Fleire av stillingane krev at det vert levert politiattest. På heimesida til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du òg eit eige søknadsskjema om politiattest.

På nettsida Framtidsfylket.no kan du finna spennande jobbar i heile Sogn og Fjordane.