Elektroniske søknadsskjema finn du nedanfor, i boksen Skjema. Skjema som manglar vil bli publisert med det første. Ta kontakt med servicetorget tlf. 57 68 55 00 dersom du har spørsmål om, eller problem med, utfylling.

For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dersom det ikkje er halde årsmøte innan 1. mars, så blir styret si godkjenning av rekneskap og årsmelding for 2021 godkjent som dokumentasjon for søknaden om grunnstønad.

Søknadsskjema vera innsendt innan 1/3 for at søknaden skal bli handsama.
Siste frist for ettersending av dokumentasjon er 22/3.

 

Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022.pdf​