Alle eigedomar der det er oppført bygning, og som kan definerast som abonnementeining etter § 2, er pliktige abonnentar. Utleigehytter i permanent utleige, det vil seie der bruken tilsvarar hus/husvære eller hybel, vert rekna som abonnementeining.

Simas si nettside 

Miljø- og avfallstasjonen i Gaupne

Renovasjonsruter og kalender

Slik sorterer du

Renovasjonsavgift

Septiktømming - når blir tanken tømd?