Grunnlagsdokument 2020 – 2023 (helsestilstand og påvirkningsfaktorar)

Kommunen skal kvart 4. år utarbeida eit dokument som syner oversikt over helsestilstanden i kommunen.

Dokumentet skal føreligge som grunnlag for anna planarbeid i kommunen.
Ei sentral konklusjon er formulert slik:

Folkehelsa i Luster kommune er god samanlikna med fylket og landet. Mykje vert altså gjort rett, og rammevilkåra for god folkehelse er til stades i samfunnet vårt. Sentralt i folkehelse er at det meste vert påverka av avgjerder som ligg utanfor helsevesenet. God planlegging av uteareal, gode sanitære rutinar, godt miljø i barnehagar, skular og på arbeidsplassar, tilrettelegging for fysisk aktivitet, meiningsfulle liv og høg sysselsetting er alle sentrale faktorar for god folkehelse.
Grunnlagsdokumentet syner at kommunen i sitt vidare planarbeid bør ha eit særskilt fokus på desse områda:

  • Sosial ulikskap – barnefattigdom
  • Psykisk helse
  • Aldrande befolkning – ei samfunnsreform
  • Frivillige organisasjonar – samarbeid for eit bærekraftig samfunn
  • Fysisk aktivitet - kosthald/overvekt

Lov om Folkehelse gjev eit nytt fundament til å styrke eit systematisk folkehelsearbeid i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid.

Dahlgren og Whiteheads figur som viser påvirkningsfaktorar for folkehelse

Folkehelseprofil for Luster kommune 2022:

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022, og indikatorar og figurar tek utgangspunkt i dette temaet.

Link til folkehelseprofil 2022 Luster kommune

 

Oppvekstprofil 2020 

Handlingsplan mot barnefattigdom 2020 - 2024

Luster Fritidsfond

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2020 - 2024

Folkehelseprofil for Luster kommune

Trygge lokalsamfunn

Folkehelseråd

Ungdata

Temakveld for føresette og tilsette: «Relasjonar med barn»

Ungdata standardrapport kjønn

Aktivitetsoversikt i Luster

Prosjektplan - Livsmestring - Robuste barn og ungdom, Samarbeidsprosjekt for kommunane nye Sogndal og Luster

Godt folkehelsearbeid kan bli gjennomført når ein tek eit felles ansvar. Kommunen, innbyggarane, frivillige aktørar og næringslivet må arbeide saman.