Grunnlagsdokument – folkehelseoversikt

Grunnlagsdokument 2020 – 2023 (helsestilstand og påvirkningsfaktorar)

Kommunen skal kvart 4. år utarbeida eit dokument som syner oversikt over helsestilstanden i kommunen.

Dokumentet skal føreligge som grunnlag for anna planarbeid i kommunen.
Ei sentral konklusjon er formulert slik:

Folkehelsa i Luster kommune er god samanlikna med fylket og landet. Mykje vert altså gjort rett, og rammevilkåra for god folkehelse er til stades i samfunnet vårt. Sentralt i folkehelse er at det meste vert påverka av avgjerder som ligg utanfor helsevesenet. God planlegging av uteareal, gode sanitære rutinar, godt miljø i barnehagar, skular og på arbeidsplassar, tilrettelegging for fysisk aktivitet, meiningsfulle liv og høg sysselsetting er alle sentrale faktorar for god folkehelse.
Grunnlagsdokumentet syner at kommunen i sitt vidare planarbeid bør ha eit særskilt fokus på desse områda:

 • Sosial ulikskap – barnefattigdom
 • Psykisk helse
 • Aldrande befolkning – ei samfunnsreform
 • Frivillige organisasjonar – samarbeid for eit bærekraftig samfunn
 • Fysisk aktivitet - kosthald/overvekt

Lov om Folkehelse gjev eit nytt fundament til å styrke eit systematisk folkehelsearbeid i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid.

Dahlgren og Whiteheads figur som viser påvirkningsfaktorar for folkehelse

Folkehelseprofil for Luster kommune 2022:

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022, og indikatorar og figurar tek utgangspunkt i dette temaet.

Link til folkehelseprofil 2022 Luster kommune

Oppvekstprofil 2022

Oppvekstprofil 2020 

Folkehelseråd

Trygge lokalsamfunn

Luster vart godkjent som Trygt Lokalsamfunn i 2016.
Trygge lokalsamfunn, eller Safe Community er eit WHO – konsept, og er ein systematisk måte å jobbe med førebygging av skader og ulykker på. Forsking viser at denne modellen har effekt, og at ulykkerisikoen for mange aldersgrupper og skadetypar kan reduserast med 25 til 40 prosent dersom ein klarer å mobilisere sentrale instansar, næringsliv og frivillige organisasjonar i eit samordna arbeid både lokalt og regional. Godkjenninga set ein kvalitetsstandard som kommunen no forpliktar seg følgja.

Styringsgruppa - Folkehelseråd

 • Ordførar (leiar)
 • Rådmann/ass. rådmann
 • Lensmann i Luster
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Rådgjevar eigedom
 • Helsesjef/kommuneoverlege
 • Leiar NAV
 • Folkehelsekoordinator

Trygge lokalsamfunn er ein viktig del av folkehelsearbeidet og merkesaker for Luster i dette arbeidet er:

 • Trygg skuleveg – gå/sykle til skulen
 • Trygge eldre – førebygging av fall
 • Folkehelseoversikt - dokument
 • Lokal skaderegistrering

Skadeforebyggende forum har det nasjonale sekretariatet for Trygge lokalsamfunn.

Om Luster kommune – Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn og aktivitetsdag for grunnskulen i Luster 

Nyheitsbrev Livsmeistring robuste barn og unge
Livsmeistring robuste barn og unge

Livsmeistring – Robuste barn og unge

Livsmeistring – Robuste barn og unge er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogndal – og Luster kommune. Målet er å gi barn og unge like moglegheiter til å utvikle ei god og robust psykisk helse slik at dei vert betre rusta til å takle medgang og motgang i livet uavhengig av kvar dei bur, kva barnehage eller skule dei går på og kva styrar eller rektor dei har.

Film om prosjektet

 

Nettomtale

Temakveld med Dora Thorhallsdottir «Relasjonar med barn»

Føresette og tilsette som jobbar med barn og unge i Luster – og Sogndal kommune fekk måndag 21. mars oppleve eit inspirerande føredrag krydra med humor med relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir.
Dora gav gode råd og konkrete reiskap til korleis skape ein nær, kjærleg og slitesterk relasjon til barn. Ho kom og med konkrete råd som er aktuelle i andre relasjonar; parforhold, venner, på arbeidsplassen etc.

 1. Evna til å møte andre er avhengig av korleis me har det med oss sjølv.
 2. Det gir ein magisk effekt å starte setningar med «Eg»: «Eg tenkjer at…» , «Eg vil at…» det er tydeleg og då tek du ansvar for kva du seier. Unngå å bruke «du, man, vi», det provoserer og er irettesettande.
 3. Ver tro mot deg sjølv og ver tydeleg på eigne grenser: «Eg vil gjerne», «Eg vil ikkje». Det gir ikkje rom for tolking. Du er innom deg sjølv, det er indrestyrt og genuint. For å kunne hjelpe andre må du ha det godt med deg sjølv.
 4. Ver tro mot deg sjølv og kjenn etter om dette er noko du vil, bør, skal eller må.
 5. Skil sak og person og anerkjenn kjensler. Å tole barna sine kjensler er ubetinga kjærleik i praksis. Sett ord på kjenslene: «Eg ser at du er sint, men eg vil ikkje at du slår systera di».
 6. Fortel kva du vil og unngå å bruke ordet «ikkje» i starten av setninga. «Eg vil at du skal kome heim».
 7. Gi aleinetid med kvart einskild barn.
 8. Aktiv lytting: Unngå å bruke spørjeordet «kvifor» det gir kjensle av å bli angrepet.
 9. Velg dine kampar. Ta dei kampane som er verdt å ta- barn treng kjærleik- så kjem folkeskikk av seg sjølv.
 10. Vis at du bryr deg og si det høgt, det er det barn treng. Barn klarer seg når dei veit at dei vaksne bryr seg og liker dei.
 11. Personleg tilbakemelding i staden for å bruke ordet «flink», som vert opplevd som manipulerande. «Du brukar fine fargar».
 12. Me vaksne er rollemodellar. Barn gjer som me gjer og ikkje som me seier. Obs dersom vaksne brukar mykje tid på telefonen sjølv.
 13. Har barn god sjølvkjensle (liker seg sjølv som dei er) vil dei stå stødig i livet og tole store orkanar, vaksne må bygge opp sjølvkjensla og ikkje sjølvtilliten til barna:
  «Det er ikkje kva eg gjer som avgjer min verdi- men den eg er».

Fekk du det ikkje med deg? Her kan du sjå opptak av føredraget: 

Møteplass for ungdom Hafslo og Gaupne

Me kjem stadig nærmare opning av ein møteplass for ungdom. Om alt går etter planen vil det vere i gong i løpet av hausten 2022. Det blir to avdelingar, ein på Hafslo og ein i Gaupne. Ungdommane er engasjerte og i stor grad med i planlegginga. Det er oppretta arbeidsgrupper med ungdommar i begge bygder og medverknad frå dei er viktig i arbeidet. Dei ser fram til å få ein plass å henge.

Generasjonsmøteplassen – Gobiten

Gobiten - generasjonsmøteplass, er no starta opp i Skjolden, Gaupne og Hafslo. Det er oppretta arbeidsgrupper i desse tre bygdene. Med tema som VR-briller, uteaktivitetar, juleverkstad og påskeaktivitetar har det vore mykje spennande å vere med på. Dette skal fortsetje og me håper å få med fleire. Her er alle velkomne – uansett alder og interesser! Har du forslag eller ønskje om tema på ein kveld? Ta kontakt med Ingrid Mork Nygård på 94156230 eller Ingrid.mork.nygard@.luster.kommune.no.

 5915356 4598542
Armando Navarro

Ungdomslos

Ungdomslosen er eit tilbod for elevane på ungdomsskulane i kommunen; for å auke trivsel på skulen, auke mestringskjensle og for å førebygge fråvær. Ungdomslosen skal samarbeide tett med foreldra til ungdomane eller andre omsorgspersonar og hjelpe dei med å støtte ungdomane sin skulegang.

armando.jpg

Kva kan ungdomslosen hjelpe til med? 

 • Planlegge lekser og studieteknikk
 • Sortere tankar og kjensler
 • Takle nervøsitet
 • Støtte- og motivasjonssamtalar med ungdom
 • Vekking/køyring/henting til og frå skulen (i avgrensa tidsperiode)
 • Hjelpe til med å strukturera kvardagen og få god døgnrytme
 • Skape nettverk og sosiale relasjonar
 • Motivere og lose inn i aktivitet på fritida
 • Bli med ungdomen i møte med ulike instansar
 • Vere med på overgangen frå ungdomsskule til vidaregåande opplæring
 • Hjelpe og motivere ungdom til å kome i kontakt med hjelpetenester
 • Eller hjelpe til med andre type tiltak som ungdomane treng for at dei skal oppleve kvardagane sine som gode

Ungdomslosen skal hjelpe ungdom når dei sjølv ynskjer det og kan møte ungdomen på

deira arena, samt vere til stades når ungdomen treng nokon å snakke med.

Korleis kome i kontakt med ungdomslosen?

Privatpersonar, skular eller andre offentlege tilsette kan ta direkte kontakt med ungdomslosen. For å avtale møte kan du enten ringe eller sende ei melding på: 45979559 eller på e-post: Armando.Navarro@luster.kommune.no

FriMoro – ferieaktivitetar

FriMoro arrangerast i sommarferien, haustferien og vinterferien og er eit arrangement i regi av Luster Kommune i samarbeid med lokale lag og organisasjonar som Gaupne helselag, Lions Club Luster og Luster frivilligsentral. Løpande informasjon vert lagt ut på facebook sida til FriMoro.

Juleglede gruppe

Juleglede

Me er ei tverrfagleg samarbeidsgruppe i Luster Kommune som jobbar med «juleglede».

Denne gruppa er samansett av representantar frå frivillige lag og organisasjonar. I år er me så heldige å ha fått med oss ein prosjektleiar frå Luster kommune til å koordinere arbeidet.

Me samarbeidar om å gje familiar med økonomiske utfordringar mogelegheita til å ta imot ei juleglede.

Det kan vere mange ulike grunnar til at menneske får økonomiske utfordringar. Livet gjev oss ingen garantiar og det kan skje noko som fører til at økonomien blir sett på prøve. Om ein har forsørgjaransvar vert dette sjølvsagt ekstra vanskeleg.

Å ha dårleg økonomi er ofte forbunde med skam, og det kan vere vanskeleg å snakke om. Skilnadane mellom dei som har mykje og dei som har lite er store, og det kan vere vanskeleg å be om hjelp dersom ein ikkje får midlane til å strekke til.

«Juleglede» skal bidra til at familiar som har behov for det skal kunne få ei opplevingspakke for heile familien eller ei personleg julegåve til barna i alderen 0-18 år.

Det er moglegheit å fylle ut eit enkelt skjema der ein er heilt anonym. Meir informasjon om korleis du skal gå fram dersom du ynskjer å sende inn skjema, finn du på Luster Kommune sine heimesider.

Kvart år arrangerer me også eit gratis arrangement for alle barn, unge og vaksne i Luster, dette er for å bidra til at alle skal få like moglegheiter til å delta på eit kulturtilbod i kommunen, uavhengig av familien sin økonomiske situasjon.

I år er dette tilbodet fortsatt litt usikkert grunna ringverknader av korona.

«Juleglede» ynskjer å gjere ein forskjell for dei familiane som opplever julehøgtida som vanskeleg. I 2020 fekk 81 barn i Luster ei juleglede frå oss.

Me har oppretta Vippskonto til dette føremålet gjennom Luster Røde Kors, og i den samanheng vil me oppfordre både bedrifter og privatpersonar til å gje eit valfritt bidrag til dette føremålet.

Vipps # 519965 – Juleglede (Luster Røde Kors)

eller

Kontonr.: 3785.12.25871

 

Ved spørsmål, ta gjerne direkte kontakt med oss på telefon 470 13 690 (Luster Røde Kors)

illustrasjonsfoto barn fotabll

Bidra til at alle barn og ungdom deltek i fritidsaktivitetar

Fritidserklæringa bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon. Den seier at alle barn har rett til fritid og leik, og til å delta i kunst og kulturliv. For å få til det er det viktig med godt samarbeid både internt i kommunen og mellom kommune og frivilligheit/næringsliv.

«Det handlar om kva vi saman kan gjere for at  guten på 8 år som seier han ikkje deltek blir med».

Tiltak

Friskus

Alle kommunar blir oppmoda om å bruke digital aktivitetskalender slik at ein enkelt kan få oversikt over aktivitetar i kommunen. I Luster brukar vi FRISKUS. Tenestene kan nytte Friskus i samtale med foreldre og barn for å finne passande fritidsaktivitet.

Vi håpar at alle lag og organisasjonar vil legge ut sine aktivitetar på FRISKUS slik at ein får enkel og god oversikt over alle aktivitetar i Luster.

 

Du finn god informasjon om FRISKUS her.

Treng du hjelp til å legge inn kan du sende plakat/informasjon (for eksempel treningstider) til ingrid.nygard@luster.kommune.no så legg ho inn😊

 

Luster fritidsfond

Alle barn og unge skal få moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar i Luster kommune. Økonomi skal ikkje vere eit hinder for deltaking. Kjenner du nokon som har lyst til å vere med på ein fritidsaktivitet, men ikkje har økonomi til det, kan Luster Fritidsfond vere til hjelp. 

 

Politisk frivilligheitserklæring

Luster kommune har i sitt budsjett for 2022 lagt inn at vi skal starte arbeidet med ein politisk frivilligheitserklæring. Å etablere eit forutsigbart og konstruktivt samarbeid mellom kommune og lag/org er viktig for samfunnsutviklinga i kommunen og for å oppretthalde «levande» bygder.

Frivilligheitserklæringa skal behandlast politisk og kommunen vil invitere alle lag og organisasjonar til kveldskonferanse –/ innspelkonferanse den 4. oktober. Invitasjon kjem.

 

Utstyrssentral

Drifta av Luster Frivilligheitssentral. På utstyrssentralen kan alle leige gratis turutstyr, inntil ei veke om gongen. Dei held til i Pyramiden ved sida av bruktbutikken. Ved utstyrssentralen er det grunnleggande turutstyr, syklar, ski- og akeutstyr. 

Styrkebasert utvikling – ABCD modellen

 1. Luster kommune vil ta i bruk metoden Styrkebasert ABCD modellen.

Asset-Based Community Developmenthar oppstått for å skifte fokus frå utfordringar til ressursar i lokalsamfunnet.

Meir informasjon i her

Styrkebasert tilnærming til lokalt folkehelsearbeid

Datahjelpa

Datahjelpa Luster

Eit samarbeid mellom kommune og bygdelag.

Datamaskin og internett blir stadig viktigare for å bruke offentlege tenester. Teknologien utviklar seg raskt, men finn du fram?
Luster kommune er med i eit nasjonalt prosjekt i regi av Kommunal og moderniseringsdepartement og KS der målet er å etablere lågterskeltilbod innan datahjelp tilpassa lokale forhold. Som del av dette har kommunen etablert samarbeid med bygdelaga i kommunen og frivillige datahjelparar.

Har du telefon, nettbrett eller PC og har lyst til å lære meir?
Døme på aktivitetar; lese avis på nett, pasientreiser, laste ned NRK TV, kjøp og sal, grunnleggande kurs, søke etter sydentur og mykje meir!

Bilete frå banktilbodet i bygdene

Bilete

 

Du finn meir informasjon om tilbodet på Friskus, søk "data".

 

Kontaktperson:

Britt Veum Hauge
britt.veum.hauge@luster.kommune.no

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-og-verktoy/digihjelpen/eksempler-fra-kommunene/datahjelpa-i-luster-kommune--et-eksempel-pa-et-desentralisert-veiledningstilbud/

Stolpejakten Luster

IL Bjørn, IL Fanaråk, Hafslo IL og Luster IL i samarbeid med Luster kommune, ønskjer deg velkommen til Stolpejakta i Luster 2022.

Stolpejakta i Luster er eit gratis lågterskeltilbod for alle! Her jaktar du stolpar i ditt nærmiljø – og du kan sjølv velje om du vil gå, sykle eller springe for å finne stolpane. Mange av stolpane kan også nås med rullestol. Det er ein flott moglegheit til å bli betre kjend i Luster kommune – anten om du bur her eller er på besøk.

Dette er første sesong med stolpejakta i Luster – og me håpar mange til nytte seg av og ha glede av tilbodet. Til saman vil det stå 78 stolpar ute, jamt fordelt i områda til idrettslaga. Stolpane er fordelt på to kart i appen. Eit kart for Luster IL og IL Fanaråk, samt eit kart for IL Bjørn og Hafslo IL.

Meir info finn du her:
https://stolpejakten.no/arrangor/lusteridrettsrd
https://www.facebook.com/Stolpejakta-Luster-105687082133690/