Skadefelling etter sakdelidtes egen beslutning

Den nye lova åpner opp for at den skadelidte kan iverksette uttak av bestemte individ av kandagås, stripegås, bydue, ringdue, gråtrost, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, viltlevende kanin, sørhare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling. Dersom vilkårene i §3-3 er oppfylt og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller anna eiendom. Vilkåra i §3-3 er

  1. Skaden er eller kan bli av vesentleg økonomisk betydning
  2. Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak
  3. Uttaket rettes mot skadegjørende individ.
  4. Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.
  5. Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

Dersom mordyr avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives.

Dersom vilkårene i § 3-3 er oppfylt og det er nødvendig for å hindre smitte- eller helserisiko i lokaler hvor det produseres eller oppbevares næringsmidler eller medisiner, kan den skadelidte iverksette uttak av bestemte individ av artene nevnt i første ledd og kjøttmeis, blåmeis, gråspurv, pilfink og rødstrupe, som har forvillet seg inn i slike lokaler.

Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.

Skadefelling etter beslutning frå kommunen

Skadefelling etter beslutning frå kommunen etter §3-5 og naturmangfaldslova § 18 første ledd bokstav b, skal fremest skrifteleg etter § 3-8 i viltforskriften. Kommunen kan gi fellingstillatelse på fylgjande dersom vilkåra i §3-3 er oppfylt.

  1. knoppsvane, gråmåke, svartbak, stokkand, siland, laksand, storskarv, toppskarv, gråhegre, grønnspett, svartspett, flaggspett, kaie, kornkråke, stær, dompap, gulspurv, ekorn og hare
  2. grågås unntatt i de kommuner som frem til 1. januar 2020 tilhørte Finnmark fylke
  1. hvitkinngås i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder.

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av bestemte individ av alle hjorteviltartene og villsvin når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder, og de utgjør en fare for skade på person eller skaper trafikkfarlige situasjoner. Kommunen kan også gi tillatelse til uttak av hjortevilt eller bever for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b.

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av knoppsvane og kanadagås når de oppholder seg på områder hvor de utgjør en fare for skade på person, hindrer ferdsel eller utgjør en helserisiko ved omfattende tilgrising av friområder, badeplasser eller liknende.