Kommuneplanen sin samfunnsdel skal trekkje opp mål for utvikling av kommunen og prioritere område som skal ha fokus. Korleis skapar me eit best mogleg tilbod og samfunn for innbyggjarar, næringsliv og besøkande?

Link til ulike kartløysingar