Endringa i planen for Botn består av å dele område BKS4 i to, samt auke utnyttingsgraden.

Ev innspel må sendast skriftleg til Luster kommune, Pb 77, 6866 Gaupne eller postmottak@luster.kommune.no innan fredag 3. juni 2022

Saksdokument

Høyringsbrev

Politisk behandling

Plankart

Planomtale

 

Varsel om endring av detaljreguleringsplan Botn

Botn Eigedom ynskjer å endra arealutnytting for felt BKS4 frå leilegheitsbygg til rekkjehus og kjeda einebustader. Ev. innspel til varsel om endring skal sendast skriftleg til Norconsult innan 16.02.2022.

Varsel om endring av deltaljreguleringsplan Botn

Notat om endringsframlegg og planprosess