Du kan søkje på elektronisk søknadsskjema 

Avløpsanlegget må planleggast og byggast av eit kvalifisert føretak (røyrleggar).

Dersom det skal vere infiltrasjon i grunnen, må det leggast ved kornfordelingsanalyse av jordprøve teke der infiltrasjonsgrøfta skal vere.

Det må også søkjast om løyve til endringar og utvidingar av eksisterande private avløpsanlegg.

"Bygning må ikkje føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarleg adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.  Det same gjelder opprettelse eller endring av eigedom for slik bebyggelse", jfr. plan- og bygningslova § 27-1.

"Før opprettelse eller endring av eigedom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven" jfr. plan- og bygningslova § 27-2.