På denne sida finn du informasjon om krav til søknad/løyve, kva ein kan gjere sjølv og kva som er unnateke krav om søknad/løyve:

  • Aller først må du finne ut om byggearbeidet du ynskjer å utføre krev at du søkjer om løyve.
  • Etter dei siste endringane i plan- og bygningslova er det no ikkje noko som heiter meldesaker. Enten er tiltaket søknadspliktig eller så er det ikkje krav til søknad.
  • Punkta lenger ned seier noko om kva som blir kravd (løyve/søknad mm) ved ulike byggearbeid.


Arbeid som ikkje krev søknad om løyve:

Arbeid som ikkje krev søknad om løyve - Byggesaksforskrifta kap. 4

  • Legg merke til at arbeid som er unnateke frå søknad må vere i samsvar med plan- og bygningslova og vilkåra gjeve i medhald av lova, bl.a. arealplanar (kommuneplan og reguleringsplan).
  • Kommuneplan og reguleringsplanar finn du på kartet her (denne kartløysing krev nettlesar med Silverlight). Velg kommuneplan eller reguleringsplan i "Kartlag"-menyen. 

 

Arbeid som krev søknad om løyve og som kan gjennomførast av tiltakshavar (byggherre):
Arbeid som krev søknad om løyve og som kan gjerast av tiltakshavar(byggherre) - byggesaksforskrifta kap 2-3

  • Ein del av dei tiltaka som tidlegare var meldesaker er no søknadspliktige, men byggesaka kan likevel fremjast av tiltakshavar utan særskilte krav til godkjenning for ansvarsrett.
  • Der tilbygg også omfattar etablering av våtrom er våtrommet søknadspliktig med krav om ansvarlege føretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Anna arbeid som krev søknad om løyve:
Anna arbeid som krev søknad om løyve - Byggesaksforskrift kap. 20 

Situasjonskart:

  • Det blir stilt krav om situasjonskart i dei aller fleste sakene. Kart, planføresegner og naboliste får du  ved å kontakte Servicetorget.

Søknaden:

 

Tidsfristar:

 

Byggearbeidet:

  • Når du har fått løyve, kan byggearbeidet setjast i gang. Du sjølv og det føretaket som har søkt og fått ansvarsrett, er ansvarleg for at arbeidet blir utført i samsvar med krav gjeve i eller med heimel i plan- og bygningslova.
  • Kommunen kontrollerer ikkje byggearbeidet, men gjer gjennom tilsyn stikkontroll i enkeltsaker. Kommunen fører primært tilsyn med føretaka med gjennomgang av system og rutinar.