Betalingsreglar for byggjesaksgebyr

 

Eitt trinns handsaming

Tiltaksklasse 1

9 984,00

Faktor 6

Tiltaksklasse 2

16 640,00

Faktor 9

Tiltaksklasse 3

23 296,00

Faktor 14

 

Fleir-trinns søknad

Tiltaksklasse 1, Igongsetjingsløyve

6 656,00

Faktor 4. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 1, Rammeløyve

9 984,00

Faktor 6. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 2, Igongsetjingsløyve

9 984,00

Faktor 6. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 2, Rammeløyve

16 640,00

Faktor 9. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 3, Igongsetjingsløyve

13 312,00

Faktor 8. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 3, Rammeløyve

23 296,00

Faktor 14. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

 

Tiltak utan krav til ansvarleg føretak

Tiltak som kan utførast av tiltakshavar utan krav til ansvarleg føretak. Gebyr pr. tiltak pr. eigedom (50 % av grunngebyr)

4 992,00

Faktor 3. Eks: Tilbygg opp til 50 m2 frittståande garasjar og andre frittliggjande mindre bygningar opp til 70 m2

 

Mangelfull dokumentasjon

Blir fakturert etter medgått tid med timepris pr. time. (25% av grunngebyr), min. 0,5 time

1 664,00

Faktor 1

 

Reviderte teikningar

(25% av grunngebyr), min. 0,5 time

1 664,00

Faktor 1

 

Tilbygg og påbygg til bustad

0-30 m2

3 328,00

Faktor 2

30-100 m2

4 992,00

Faktor 4

Over 100 m2

9 984,00

Faktor 6

 

Andre søknadspliktige tiltak

Bruksendring, Bruksendring av loft, kjeller garasje eller rom innafor ei bueining 0-50 m2

4 992,00

Faktor 3

Bruksendring, Bruksendring av loft, kjeller garasje eller rom innanfor ei bueining over 50 m2

9 984,00

Faktor 6

Bruksendring, Bruksendring som medføre ombygging

9 984,00

Faktor 6

Bruksendring, Handsaming av søknader som ikkje medføre ombygging

3 328,00

Faktor 2

Bygningstekniske installasjonar, herunder rehabilitering av skorstein

3 328,00

Faktor 2

Driftsbygningar i landbruket, pbl § 20-3 og 20-4, 0-1000 m2

4 992,00

Faktor 3

Driftsbygningar i landbruket, pbl § 20-3 og 20-4, over 1000 m2

9 984,00

Faktor 6

Forstøtningsmur/innhegning/levegg, over 10 meter

9 984,00

Faktor 6

Forstøtningsmur/innhegning/levegg, under 10 meter

4 992,00

Faktor 3

Fritidsbygg

9 984,00

Faktor 6

Naust 0-50 m2

4 992,00

Faktor 3

Naust over 50 m2

9 984,00

Faktor 6

Riving, 0-100 m2

3 328,00

Faktor 2

Riving, 101-1000 m2

4 992,00

Faktor 3

Riving, Over 1000 m2

9 984,00

Faktor 6

Skilt og reklame, pr. tavle

3 328,00

Faktor 2

Utsleppsløyve, ureiningsforskrifta kapittel 12, Søknad om utsleppsløyve og etablering av avløpsanlegg.

9 984,00

Faktor 6

Utsleppsløyve, ureiningsforskrifta kapittel 12, Søknadspliktig reparasjon av avløpsanlegg eller vesentleg auke av eksisterande utslepp der utsleppsløyve tidlegare er gitt.

4 992,00

Faktor 3

Vesentleg terrenginngrep over 500 m2

9 984,00

Faktor 6

Vesentleg terrenginngrep under 500 m2

4 992,00

Faktor 3

 

Gebyr for godkjenning av føretak for ansvarsrett/sjølvbyggar, pbl § 23-8

Godkjenning av føretak som ikkje kan nytte erklæring om ansvarsrett, jf. byggesaksforskrifta § 11-4.

3 328,00

Faktor 2

Sjølvbyggar

1 664,00

Faktor 1

 

Mellombels bruksløyve/ferdigattest, pbl § 21-10

Mellombels bruksløyve

3 328,00

Faktor 2

Utferding av ferdigattest/mellombels bruksløyve som medføre meirarbeid, blir fakturert etter medgått tid med timepris pr. time (min 0,5 time)

1 664,00

Faktor 1

 

Avslutta sak før realitetsvedtak er fatta

Avviste saker der dokumentregistrering er utført

   

Avviste saker med utført sakshandsaming, rettleiing er gitt og brev med førespurnad om tilleggsopplysningar ikkje har ført fram

3 328,00

Faktor 2

Det blir fakturert gebyr for saker som blir avslutta utan realitetsvedtak, enten ved retur av søknad eller ved at saka blir avvist.

3 328,00

Faktor 2

Retur av saker som er vurdert til å vere unnateke søknadsplikt, jf. pbl § 20-5 (min. 0,5 time)

   

Sak som blir avslutta før påbegynt sakshandsaming (eks. manglande innsending av opplysningar tross brev om dette)

1 664,00

Faktor 1

Saker som blir sendt inn, men som etter kommunens si vurdering ikkje er søknadspliktige, jf. pbl § 20-5, blir returnert med brev om at saka ikkje krev søknad. Avgjerda bygger på enkel sakshandsaming s

   

 

Dispensasjon, pbl kapittel 19

Dispensasjon frå 100-metersbeltet, der tiltaket er i tråd med godkjent plan.

6 656,00

Faktor 4

Dispensasjon som kan handsamast administrativt

4 992,00

Faktor 3

Fleire dispenasjonar omfatta av same søknad - administrativ handsaming

4 992,00

Faktor 3

Sak som krev dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19

13 312,00

Faktor 8

 

Deling av eigedom

Deling i samsvar med plan- og bygningslova og arealplan

3 328,00

Faktor 2

Deling i uregulert strøk, eller deling som krev dispensasjon frå arealplan eller plan- og bygningslova.

4 992,00

Faktor 3

 

Søknadspliktige mellombelse bygningar

Søknadspliktige mellombelse bygningar

100% av basisgebyr

 

For separate søknader

Søknader som krev godkjenning i medhald av lova, og som ikkje gjev BRA, herunder riving/fjerning av tiltak

3 328,00

Faktor 2

 

Ved fornying eller endring av byggeløyve eller samtykke

-endring av tidlegare gjeve byggjeløyve

1 664,00

-med ingen eller lite vesentlege endringar

25% av opphavleg

-vesentlege endringar i teikningar og/eller ansvarsrollar

100% (ny søknad)

 

Førehandskonferanse

Utover 1, pr gong

3 328,00

Faktor 2

 

Utferding av attestar

Skal betalast etter medgått tid (ferdigattestar unnatekne)

1 664,00

Faktor 1

 

Synfaring

Synfaring som blir rekvirert av tiltakshavar eller føretak med ansvarsrett, pris pr. time

1 664,00

Faktor 1. Minstesats kr. 3170,00

 

Utgifter til nødvendig sakkunnig hjelp eller undersøkingar i bygge- eller delingssak

Kulturminnegranskingar og geologiske vurderingar etc., skal belastast tiltakshavar.

 

Søknad om små endringar av reguleringsplan og /eller tilhøyrande planbestemmelsar

Små endringar er i denne samanheng saker som blir avgjort med administrativt vedtak i medhald av § 12-14 2.avsnitt siste ledd.

4 992,00

 

Privat forslag til regulerinsplan – pbl §12-11

Areal som blir regulert til offentlege føremål skal det ikkje betalast arealgebyr for/blir trekt frå.

   

Behandling av planprogram etter PBL § 12-9. Ved godkjent planprogram skal 50% av gebyr trekkast frå plangebyr.

16 640,00

Faktor 10

For forslag som kjem til realitetshandsaming, handsamingsgebyr

26 624,00

Faktor 16

For reguleringsplan med 1 tomt til bolig/ fritidsbolig

14 976,00

Faktor 8

Tillegg pr tomt/ daa byggeareal kr 800,- frå tomt/ daa 3-15. Tillegg tomt/ daa byggeareal frå tomt/ daa 15-30 kr 500,- (Max 42 000,-)

800 / 500

Maxpris 42 000,-

 

Forslag /søknad om reguleringsendring – pbl §12-14

Handsaming av søknader om endring av reguleringsplan, jf § 12-14 2. ledd

6 464,00

Handsaming av søknadar som krev full revisjon av planen skal behandlast etter pkt om Privat forslag til reguleringsplan. Avslag på søknad blir fakturert etter reglane i kap.1 § 6.