Søk via føresettportalen

Du må søke på nytt for kvart skuleår. Søknadsfristen er 1. mai for å få reduksjon frå skulestart.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Vert det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret, jf. forskrift til opplæringslova § 1B-1.

Udir: om moderasjonsordningar i SFO

Det er nasjonalt fastsett tre moderasjonsordningar for SFO: 

• Redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1.-4. trinn slik at utgifter til SFO per barn ikkje overstig 6% av hushaldet si inntekt. 

• Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5.-7. trinn 

• 12 timar gratis SFO for elevar på 1. og 2. trinn