Ole Johnny utanfor Pyramiden.jpgInnan service har vi eit næringsliv som yter det meste av dei tenestene som trengst. Det er bygt ut forretningssenter i Gaupne ligg kjøpesenteret Pyramiden. I Gaupne vil ein og finne tilbod som:

  • rekneskapstenester
  • bank
  • konsulent innan bygg
  • reingjeringsfirma
  • datatenester
  • bilverkstader osv.

Elles fleire nærbutikkar i dei ulike bygdesentra.

Luster er ein stor reiselivskommune og har mange reiselivverksemder i kommunen.