Vurdering: Kommunen har handlingsrom innanfor eit visst regelverk til å fastsetje gebyr. Når det gjeld handsaming av forvaltningssaker så skal ikkje takstane vere urimeleg i høve arbeidsomfang kopla til handsaming. 

 
Satsar 2022
Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova 1 665 (+ gebyr pbl)

Handsamingssatsar for konsesjonssaker:

3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen

+ 2 promille av overskytande sum minste sats:

1 844
Utarbeiding av fullstendig gjødslingsplan for gardsbruk 1 100
Innhenting av jordprøvar, pr. besøk 870
Utleige av fjelloppsyn: pr dag 2 935
Utleige av fjelloppsyn: pr veke 14 626
Utleige av fjelloppsyn: pr mnd 58 555